Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

Informacja o Firmie

LumenTEC.pl to sklep internetowy, prowadzony w domenie LumenTEC.pl, prowadzony przez TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI z siedzibą w Warszawie (03-126), przy ul. Picassa 5/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Zarząd Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 526826, posiadającą  NIP: 5242577533 i REGON: 141410102, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym sklep@lumentec.pl.

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
 • przez strony internetowe w domenie lumentec.pl
 • mailowo pod adresem: sklep@lumentec.pl
 • telefonicznie pod numerem: 780 556 227
 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
 • wyboru zamawianych towarów
 • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form dostawy
 • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami realizacji większej ilości dostaw. 
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 4. Zmiany w zamówieniach - Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu - zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych LumenTEC.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT (dla klientów firmowch) lub paragon (dla klientów indywidualnych). Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej.
 2. Cena dostawy podana jest przy każdym produkcie. Cena dostawy może różnić się dla wybranych form dostawy lub płatności - istnieje możliwość zmiany tej formy i zapoznania się z cennikiem poszczególnych opcji na stronie koszyka. 
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.  Przesyłki dostarczane są w godzinach od 9 do 17 i nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 4. Sklep LumenTEC.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo na karcie produktu w dniach roboczych - tzn. nie licząc soboty, niedzieli i świąt.
 6. Jeśli Klient zamówi kilka produktów z różnymi czasami dostawy, jako czas dostawy dla zamówienia przyjmowany jest najdłuższy z czasów cząstkowych. 

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w LumenTEC.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy - w potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje numer konta bankowego sklepu
 • Przelew on-line - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl, PayPal
 • Kartą kredytową - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl
 • Przy odbiorze (za pobraniem) - płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia. Informujemy, że w przypadku tej formy zamówienia nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki przed dokonaniem zapłaty. LumenTEC.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień złożonych z wybraną taką formą płatności

 Reklamacje:

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Ogólne informacje o gwarancji podawane są na karcie każdego z produktów.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora), lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne. 
 3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres: sklep@lumentec.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • numer zamówienia
 • dane Klienta
 • nazwę uszkodzonego towaru
 • opis uszkodzenia
 • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie
 • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji, ale często przyspieszający proces jej rozpatrzenia "na odległość" i jest pomocny również w przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania)
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 2. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt LumenTEC.pl, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

Zwroty:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument (osoba fizyczna nie wykorzystująca zakupionego przedmiotu do działalności zarobkowej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić przesyłając wypełniony formularz na adres: sklep@lumentec.pl - w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo adres magazynu na który należy wykonać zwrot. 
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI dokona weryfikacji stanu zwracanego przedmiotu, a następnie w ciągu 7 dni roboczych i dokona zwrotu należności na rachunek wskazany przez Klienta. 
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia.

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.LumenTEC.pl
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi. 
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (np. system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym zakresie są przekazywane w celu realizacji wybranych usług.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie LumenTEC.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik nr 1
Jeśli dokonałeś zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Poinformuj nas o tym odsyłając wypełniony formularz na adres: sklep@lumentec.pl, a prześlemy Ci dalsze instrukcje postępowania. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI

ul. Picassa 5/14

03-126 Warszawa
 

Ja ............................................................ informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:

1.........................................................................................,

2.........................................................................................,

3.........................................................................................,

numer zamówienia:.........................................................

Data zawarcia umowy: ...................................................,

Data dostawy:.....................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin obowiązujący od dnia 25.02.2015

Informacja o Firmie

LumenTEC.pl to sklep internetowy, prowadzony w domenie LumenTEC.pl, prowadzony przez TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI z siedzibą w Warszawie (03-126), przy ul. Picassa 5/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Zarząd Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 526826, posiadającą  NIP: 5242577533 i REGON: 141410102, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym sklep@lumentec.pl.

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
  • przez strony internetowe w domenie lumentec.pl
  • mailowo pod adresem: sklep@lumentec.pl
  • telefonicznie pod numerem: 780 556 227
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
  • wyboru zamawianych towarów
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form dostawy
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami realizacji większej ilości dostaw. 
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 8. Zmiany w zamówieniach - Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu - zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych LumenTEC.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT (dla klientów firmowch) lub paragon (dla klientów indywidualnych). Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej.
 2. Cena dostawy podana jest przy każdym produkcie. Cena dostawy może różnić się dla wybranch form dostawy lub płatności - istnieje możliwość zmiany tej formy i zapoznania się z cennikiem poszczególnych opcji na stronie koszyka. 
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.  Przesyłki dostarczane są w godzinach od 9 do 17 i nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 4. Sklep LumenTEC.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo na karcie produktu w dniach roboczych - tzn. nie licząc soboty, niedzieli i świąt.
 6. Jeśli Klient zamówi kilka produktów z różnymi czasami dostawy, jako czas dostawy dla zamówienia przyjmowany jest najdłuższy z czasów cząstkowych. 

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w LumenTEC.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy - w potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje numer konta bankowego sklepu
 • Przelew on-line - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl
 • Kartą kredytową - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl
 • Przy odbiorze (za pobraniem) - płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia. Informujemy, że w przypadku tej formy zamówienia nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki przed dokonaniem zapłaty. LumenTEC.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień złożonych z wybraną taką formą płatności

Reklamacje:

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Ogólne informacje o gwarancji podawane są na karcie każdego z produktów.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora), lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne. 
 3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres: sklep@lumentec.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer zamówienia
  • dane Klienta
  • nazwę uszkodzonego towaru
  • opis uszkodzenia
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie
  • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji, ale często przyspieszający proces jej rozpatrzenia "na odległość" i jest pomocny również w przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania)
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 7. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt LumenTEC.pl, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

Zwroty:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument (osoba fizyczna nie wykorzystująca zakupionego przedmiotu do działalności zarobkowej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić przesyłając wypełniony formularz na adres: sklep@lumentec.pl - w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo adres magazynu na który należy wykonać zwrot. 
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI dokona weryfikacji stanu zwracanego przedmiotu, a następnie w ciągu 7 dni roboczych i dokona zwrotu należności na rachunek wskazany przez Klienta. 
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia.

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.LumenTEC.pl
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi. 
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie LumenTEC.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik nr 1
Jeśli dokonałeś zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Poinformuj nas o tym odsyłając wypełniony formularz na adres: sklep@lumentec.pl, a prześlemy Ci dalsze instrukcje postępowania. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

TSRESEARCH TOMASZ SOBECKI

ul. Picassa 5/14

03-126 Warszawa
 

Ja ............................................................ informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:

1.........................................................................................,

2.........................................................................................,

3.........................................................................................,

numer zamówienia:.........................................................

Data zawarcia umowy: ...................................................,

Data dostawy:.....................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin obowiązujący do dnia 24.02.2015

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: TSresearch Tomasz Sobecki zarejestrowana w Warszawie, Picassa 5/14, , NIP: 524-257-75-33 , tel 780 556 227, adres email: sklep@lumentec.pl z siedzibą w Warszawie, Kołczana 17A, 01-462.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: Poczty Polskiej, firmy inPost i firmy kurierskiej DPD lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu potwierdzającego zakup towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres siedziby firmy.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.1.2013 roku.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Oświetlenie LED – sklep internetowy Warszawa

Nasz sklep internetowy oferuje szeroki wybór artykułów z zakresu oświetlenia LED. Oferujemy nowoczesne produkty takie jak profile aluminiowe LED, panele LED, oprawy sufitowe LED czy oświetlenie biurowe LED. Klienci mogą również wykorzystać nowoczesne i zarazem kreatywne produkty, jakimi są kontrolery LED. Wśród produktów znajdują się popularne żarówki o wygodnych uchwytach typu e27, ar111 oraz gu10.

Szerokie zastosowanie produktów, różnorodny wybór i szybka realizacja zamówienia, to cechy, jakie wyróżniają nasz sklep internetowy z oświetleniem LED w Warszawie. Jeżeli produkt, który Państwa interesuje nie jest dostępny, możliwe jest skontaktowanie się poprzez e-mail lub telefonicznie.

Oświetlenie LED w sklepie internetowym LumenTEC jest alternatywą dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania się z naszym produktami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl